Co warto zwiedzić podczas wakacji na Ukrainie?

Ukraina jako młode państwo będące w kryzysie ekonomicznym i społecznym nie odgrywa znaczącej roli w turystyce międzynarodowej. Turystów odstraszają nadal skutki katastrofy atomowej w Czarnobylu. Niemniej jednak dysponuje ona dużym potencjałem i zasobami turystycznymi, które wynikają z warunków przyrodniczych oraz z bogatej historii kultury materialnej i duchowej. Opierając się o analizę warunków przyrodniczych i walorów antropogenicznych oraz analizę dotychczasowego rozwoju funkcji turystycznych Zygmunt Kruczek wyróżnia trzy regiony turystyczne Ukrainy: region zachodni, region naddnieprzański oraz region południowy.

Region zachodni Ukrainy

Region ten obejmuje swoim zasięgiem obszar Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Podolskiej oraz Karpat Wschodnich. Wschodnia granica rejonu przebiega wzdłuż linii Owrucz- Żytomierz- Chmielnicki- Kamieniec Podolski do granicy z Mołdawią. Cechą będącą wspólną dla tego obszaru jest jego przeszłość historyczna.

Najistotniejszym obszarem o wyraźnie wykształconych funkcjach turystycznych są Karpaty należące do Ukrainy. Tradycje rozwoju turystyki sięgają tu blisko 100 lat. Główną rolę w recepcji odgrywają tu uzdrowiska. Najważniejszą miejscowością turystyczną i uzdrowiskową są Truskawiec z licznymi źródłami wód mineralnych.

Najczęściej odwiedzane grupy górskie Karpat to zalesione Gorgony oraz wyższa Czarnohora z licznymi połoninami. Tutaj znajduje się najwyższy szczyt Karpat Ukraińskich – Howerla i Karpacki Park Narodowy. Rolę ośrodków sportów zimowych pełni Sławsko i Worochta.

Znaczenie turystyczne Karpat wiąże się również z walorami kulturowymi. Szczególnie interesujący jest folklor miejscowej góralskiej ludności ukraińskiej- Hucułów. Stolicą Huculszczyzny jest Żabie (obecnie Wierzchowina) nad Czeremoszem.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także tzw. Ruś Zakarpacka obejmująca wulkaniczne Karpaty i fragment Niziny Węgierskiej. Ciekawy turystycznie jest obszar zachodniej Ukrainy. Znajduje się tu niezwykle urokliwa kraina o romantycznym krajobrazie w którą wkomponowane zostały malownicze miasteczka i wioski- Podole. Największymi miastem Podola jest Lwów. Położony na krawędzi wyżyny nad rzeką Pełtwią. Miasto słynie z bogactwa architektury- zarówno świeckiej jak i sakralnej. Na wyróżnienie zasługują: katedry- łacińska z stojącą obok manierystyczną kaplicą Boimów, katedra unicka i ormiańska oraz rynek z renesansowymi kamienicami i klasycystycznym ratuszem. Zespół historyczny Lwowa w 1998 roku został wpisany na listę UNESCO. W Lwowie mieści się słynny Uniwersytet i inne placówki naukowe, liczne muzea, galerie sztuki. Na każdym kroku spotkać można ślady polskości. Szczególnym miejscem dla Polaków jest Cmentarz Łyczakowski gdzie spoczywa wielu słynnych Polaków (m.in. M. Konopnicka, G. Zapolska i inni).

Ciekawym miastem jest Kamieniec Podolski, tworzący duży zespół zabytkowy z potężną twierdzą, ratuszem, katedrą i innymi kościołami nad malowniczym jarem Smotrycza. Innymi atrakcyjnymi miejscami tego regionu są: Żółkiew z okazałą renesansową farą, zamek w Olesku, późnorenesansowa rezydencja Koniecpolskich w Podhorcach, zamek w Zbarażu i Krzemieniec- miasto Juliusza Słowackiego i słynnego Liceum Krzemienieckiego.44 Region ten jest ważnym celem turystyki sentymentalnej dla Polaków.

Region naddnieprzański Ukrainy

Region ten obejmuje swoim zasięgiem ziemie leżącą na wschód od historycznego Podola, sięgające na południu po Nizinę Czarnomorską i Mołdawską. Osią tego obszaru jest Dniepr z potężnymi zbiornikami wodnymi, posiadającymi znaczenie rekreacyjne. Pod względem krajobrazowym najciekawsze są tereny leżące w otoczeniu sztucznych zbiorników wodnych i doliny Dniepru, zwłaszcza obszary prawobrzeżne. Możliwość rozwoju funkcji turystycznych na tym obszarze jest ograniczona. Wiąże się to z niskimi walorami środowiska przyrodniczego oraz dominacji funkcji przemysłowych na tym terenie. Większe możliwości rozwoju ma turystyka krajoznawcza gdzie istotnym ośrodkiem jest Kijów będący stolicą Ukrainy. Miasto posiada wiele bezcennych zabytków m.in. Sobór Sofijski, Złota Brama, Ławra Pieczierska z zabytkowym zespołem zabudowań klasztornych z połowy XI w. z ruinami Soboru Uspieńskiego.

Region południowy Ukrainy

W skład tego regionu zalicza się wybrzeże Morza Czarnego z przylegającymi doń nizinami nadczarnomorskimi. Obszar ten jest doskonały dla rozwoju funkcji wypoczynkowych i kąpieliskowych ale również posiada wiele interesujących walorów krajoznawczych. Nad limanem Dniestru położony jest Białogród Dniestrowski, dawniej turecka twierdza Akerman.
W południowej części Półwyspu Krymskiego ciągną się Góry Krymskie. W zachodniej części Krymu brzegi są płaskie i towarzyszą im liczne słone jeziora.

Zachodnie i południowe wybrzeże Krymu stanowi najciekawszy obszar turystyczny Ukrainy o znaczeniu międzynarodowym. Największe kąpieliska tej strefy to : Jałta, Ałuszta, Eupatoria, Liwadia, Gurzuf. Obszar nadczarnomorski posiada także interesujące walory naturalne o charakterze krajoznawczym: limany, zjawiska krasowe, słone jeziora, roślinność stepowa oraz walory o charakterze kulturowym. Do największych ośrodków zalicza się Bachczysaraj na Krymie ( dawna stolica Chanatu Krymskiego, pałac Chanów, harem, meczet, ogrody pałacowe) oraz Odessę- port i uzdrowisko ze słynnymi schodami potiomkinowskimi. Specyfiką Odessy jest jej wielokulturowość. Najcenniejsze zabytki historyczne stanowią ruiny miasta Chersonez Taurydzki w Sewastopolu.

Pierwsze miejsce pod względem głównych wskaźników turystycznych podobnie jak w latach ubiegłych posiada Kijów, Krym i region Iwano-frankiwski. W szczególności miasto Kijów, które zajmuje pierwsze miejsce pod względem prawie wszystkich wskaźników oprócz kategorii -obsłużeni wycieczkowicze (2 miejsce) oraz krajowych turystów (4 miejsce). Krym natomiast zajmuje drugie miejsce we wszystkich wskaźnikach oprócz ilości turystów wyjeżdżających (17 miejsce) i krajowych turystów-przybywających (3 miejsce). W przypadku regionu Iwano-frankiwskiego, zajmuje on pierwsze miejsce biorąc pod uwagę wskaźnik obsłużonych wycieczkowiczów i krajowych turystów.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Co warto zwiedzić podczas wakacji na Ukrainie?, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Comments are closed.